kako se pretvara
materija u energiju?

how to convert
matter into energy?